Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska w WKU

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu obecnie w swoich strukturach posiada wolne stanowisko o stopniu etatowym major oraz prowadzi rekrutację (nabór) min. do zawodowej służby wojskowej do innych jednostek i instytucji wojskowych, szczegóły w zakładce „POZOSTAŁE – ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA- WOLNE STANOWISKA” zachęcamy do zapoznania się z ofertami i kontaktu z WKU w Toruniu.

 

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu istnieje vacujące stanowisko służbowe Oficera w Wydziale Rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 261-432-540

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referent do spraw: prowadzenia naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej

Wydział Rekrutacji

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w pozycji siedzącej, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach, bezpośredni kontakt                    z interesantami, praca także w dni wolne i święta.  Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy w budynku (2 piętrowy), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej;
 • realizacja czynności związanych z przyjmowaniem ewidencji wojskowej indywidualnych zbirów ewidencyjnych osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, a następnie ich przekazywania do Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz archiwum WKU;
 • prowadzenie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, a ukończyły 24 rok życia;
 • uczestniczenie w czynnościach przygotowawczych i organizacyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej;
 • uczestniczenie w procesie powoływania do zawodowej służby wojskowej;
 • opracowywanie propozycji wniosków nadania medali Za Zasługi dla Obronności Kraju dla rodziców, których co najmniej 3 synów odbywało służbę wojskową
  i przesłanie ich do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego;
 • pobieranie z magazynu WKU druków książeczek wojskowych w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia prac na kwalifikacji wojskowej i  przekazywanie ich przedstawicielom wojskowego komendanta uzupełnień biorącym udział
  w kwalifikacji wojskowej;
 • w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej
  i przeszkolenia wojskowego wypisywanie odroczeń oraz prowadzenie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych dla tych osób.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie;
 • staż pracy: powyżej 0,5 roku doświadczenia w pracy w administracji lub pracy biurowej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Umiejętność posługiwania się programami Microsoft Office (Word, Exel)
 • Znajomość Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o służbie cywilnej.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • Znajomość systemu informatycznego SPIRALA-ZINT.
 • Ukończenie kursu instruktora ppoż.
 • Znajomość logistyki wojskowej i zabezpieczenia materiałowego
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość Ustawy o  finansach publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 •  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 •  kserokopia potwierdzająca ukończenie kursu instruktora ppoż.
 •  kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów; Wojskowa Komenda Uzupełnień  87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 21

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Na stanowisko referenta może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 432 340. Wynagrodzenie na stanowisku referenta wynosi 2. 496,70 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat, 13-nasta pensja, fundusz świadczeń socjalnych, premie uznaniowe.

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl