Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska w WKU

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu obecnie prowadzi rekrutację (nabór) min. do zawodowej służby wojskowej do innych jednostek i instytucji wojskowych, szczegóły w zakładce „POZOSTAŁE – ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA- WOLNE STANOWISKA” zachęcamy do zapoznania się z ofertami i kontaktu z WKU w Toruniu.

 
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referent

do spraw: prowadzenia naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej i Legii Akademickiej

Wydział Rekrutacji

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w pozycji siedzącej, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach, bezpośredni kontakt z interesantami, praca także w dni wolne i święta.  Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy w budynku (2 piętrowy), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie naboru i rekrutacji do okresowej służby wojskowej;
 • realizacja czynności związanych z przyjmowaniem ewidencji wojskowej indywidualnych zbirów ewidencyjnych osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, a następnie ich przekazywania do Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami oraz archiwum WKU;
 • prowadzenie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, a ukończyły 24 rok życia;
 • uczestniczenie w czynnościach przygotowawczych i organizacyjnych w zakresie kwalifikacji wojskowej;
 • uczestniczenie w procesie powoływania do zawodowej służby wojskowej;
 • opracowywanie propozycji wniosków nadania medali Za Zasługi dla Obronności Kraju dla rodziców, których co najmniej 3 synów odbywało służbę wojskową
  i przesłanie ich do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego;
 • pobieranie z magazynu WKU druków książeczek wojskowych w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia prac na kwalifikacji wojskowej i  przekazywanie ich przedstawicielom wojskowego komendanta uzupełnień biorącym udział
  w kwalifikacji wojskowej;
 • prowadzenie działań w zakresie naboru ochotników do Legii Akademickiej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy  w pracy w administracji lub pracy biurowej;
 • Umiejętność posługiwania się programami Microsoft Office (Word, Excel);
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na wszczęcie postępowania sprawdzającego;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Terenowych Organów Administracji Wojskowej;
 • Umiejętności: dyspozycyjność, komunikatywność, radzenia sobie ze stresem;
 • Biegła obsługa komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość systemu informatycznego SPIRALA-ZINT.
 • Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na wszczęcie postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 •  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 •  kserokopia prawa jazdy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2020r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów; Wojskowa Komenda Uzupełnień  87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 21

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu ul. Wały Gen. Sikorskiego 21, 87-100 Toruń tel. 261-432-360, e-mail:wkutorun@ron.mil.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 261-432-133, e-mail: a.strzesak@ron.mil.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Test dotyczący znajomości przepisów -06.02.2020r.

Rozmowa kwalifikacyjna – 11.02.2020r.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Na stanowisko starszego referenta może być nadany (przez wojskowego komendanta uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami. Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku wynosi 2736,82 zł brutto plus dodatek  za wysługę lat, 13-nasta pensja, fundusz świadczeń socjalnych, nagrody uznaniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 432 340.

 

 
 
 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP