Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie wojskowe

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Służba kandydacka polega na:

 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

 

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

 

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Rekrutacja w 2022 r. do studium oficerskiego prowadzona będzie:

 1. dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. dla podoficerów zawodowych, którzy pelnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);   
 3. szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 3 lata i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 860) ze zm.,  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (t,j Dz. U. z 2020 r.,poz. 860 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 71),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 07 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2019 poz. 1475).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 06 lipca 2020 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2020, poz. 1217).
 
Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej):
 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca (dotyczy LAW w Dęblinie) oraz w terminie do 31 maja (dotyczy AMW w Gdyni, WAT w Warszawie, AWL we Wrocławiu), bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej (rektor-komendant uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku po uzgodnieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego oraz dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej  właściwego do spraw kadr;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.
 
Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:
 
do 19 stycznia 2022 r. na 3 - miesięczne szkolenie realizowane w AWL we Wrocławiu dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi;
do 31 maja 2022 r. na 12 - miesięczne szkolenie w AWL we Wrocławiu oraz AMW w Gdyni - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi;
do 04 lutego 2022 r. na 3 - miesięczne realizowane w AWL we Wrocławiu dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
do 03 stycznia 2022 r. na 6 - miesięczne szkolenie  realizowane w LAW w Dęblinie dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
do 07 października 2021 r.  - na 6 - miesięczne szkolenie  realizowane w AWL we Wrocławiu dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
do 22 października 2021 r. na 6 - miesięczne szkolenie  realizowane w WAT w Warszawie dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
do 21 października 2021 r.  - na 6 - miesięczne szkolenie realizowane w AMW w Gdyni dla podoficerów  zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
do 31 maja 2022 r.  - na 12 - miesięczne szkolenie  realizowane w AWL we Wrocławiu dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 3 lata;
 
Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Podoficerowie zawodowi oraz szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
 
Kandydat(ka) do wniosku o przyjęcie do studium oficerskiego dołącza:
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. 
 
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Natomiast osoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej w akademiach wojskowych kierowane są do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej po otrzymaniu list z uczelni osób wstępnie zakwalifikowanych.
 
Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych obejmuje:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej (decyzję podejmuje o jego przeprowadzeniu Komedant-Rektor uczelni wojskowej);
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną. 

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.

Podczas studiów w akademii wojskowej  kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1200 zł do 2600 zł (brutto).

Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2600 zł (brutto).

Szczegółowe informacje w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.
   
 
UWAGA   
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych.
 
 
 
AKADEMIE WOJSKOWE 
 
 
 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 
 
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
 
 
 
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
 
 
 
 
AKADEMIE WOJSKOWE 
 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M

 
 
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
 
 
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

 
 
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
 
 
Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu  261 432 150. 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP