Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

ZOSTAŃ PODOFICEREM WOJSKA POLSKIEGO
Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Służba kandydacka polega na:
 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.
O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 860),  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 grudnia 2016 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 71 z późn.zm.)
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminach określonych w decyzji Nr 171/MON z dnia 11.12.2020 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 roku na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.
 
Kandydat(ka) do wniosku dołącza:
 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 1200 zł (brutto).
 
 
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata) i powoływani do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) - w korpusie podoficerów zawodowych.
U W A G A
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.
S Z K O Ł Y   P O D O F I C E R S K I E
 
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU
60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86/90
 
 
SZKOŁA PODOFICERSKA S POWIETRZNYCH w DĘBLINIE
08-521 DĘBLIN ul. 2 Pułku Kraków 5
 
Rekrutacja prowadzona do dnia 29 października 2021 r.
SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE
76-271USTKA LĘDOWO 1N
 
 
 
SZKOŁA PODOFICERSKA SONDA
W ZEGRZU I TORUNIU
05-131 ZEGRZE, ul. Juzistek 2

 
 
SZKOŁA PODOFICERSKA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Warszawska 267
e-mail: spzw.sekretariat@ron.mil.pl
 
 
SZKOŁA PODOFICERSKA LOGISTYKI
86-134 GRUPA k. GRUDZIĄDZA, ul. Dworcowa 6a
 
 
Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podoficerskich można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu  261 43  21 50.
 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP