Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 2466 zł brutto;
 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 1644 zł brutto;
 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 1233 zł brutto. 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

 1. Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (art. 69 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 2. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej zakończeniem, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany ( art. 118 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 3. Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia ( art. 119 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 4. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (art. 98f ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 5. Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia (art. 125 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 6. Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby po jej zakończeniu otrzymują odprawę w wysokości najniższego uposażenia. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach, odprawa przysługuje po odbyciu ostatniego okresu pełnienia tej służby (art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 616 z późn. zm.);
 7. Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie, wyposażenie i wyżywienie;
 8. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej od dnia powołania do dnia zwolnienia z tej służby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i chorobowemu.
 9. W przypadku przedterminowego zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego, żołnierz ten nie ponosi kosztów związanych z przebiegiem tej służby.
 10. URLOPY
 • urlop jednorazowy, w czasie jej pełnienia, w wymiarze 5 dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej 2 miesięcy służby, z tym, że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się w pierwszym okresie służby ( § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MON z dnia 30.03.2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dz.U. z 2010 Nr 64 poz. 397 z późn. zm.);
 • urlop okolicznościowy, w wymiarze 2-5 dni udzielany żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w przypadku zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, a także ze względów osobistych i rodzinnych ( § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MON z dnia 30.03.2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dz.U. z 2010 Nr 64 poz. 397 z późn. zm.);
 • urlop zdrowotny, udzielany żołnierzowi w jednym nieprzerwanym okresie, w wymiarze do jednego miesiąca. Podstawą urlopu zdrowotnego jest orzeczenie w tej sprawie wojskowej komisji lekarskiej.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP