Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA w WOT

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Może zostać przedłużony na kolejny okres, w trakcie pełnienia służby, przez Dowódcę Jednostki Wojskowej – na wniosek lub za zgodą żołnierza OT.

Terytorialna służba wojskowa pełniona jest rotacyjnie lub dyspozycyjnie:

  • rotacyjnie – pełniona w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy; może być pełniona także w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, uzgodnionym z żołnierzem;
  • dyspozycyjnie – pełniona poza jednostką wojskową; żołnierz pozostaje w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej; pełniąc TSW dyspozycyjnie, żołnierz jest zobowiązany kształcić się i doskonalić, w tym podnosić sprawność fizyczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, a także utrzymywać stały kontakt z jednostką wojskową.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Wstępując w szeregi WOT ochotnik musi odbyć szkolenie:

     •   podstawowe – trwające 16 dni i kończące się złożeniem przysięgi wojskowej, przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego;
     •   wyrównawcze – trwające 8 dni i przeznaczone dla żołnierzy rezerwy. 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP