Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKLAMOWANIE
Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania.

   1.    Reklamowanie z urzędu dotyczy osób które:
•    wykonują mandat posła, senatora lub radnego,
•    zajmują kierownicze stanowiska państwowe
•    ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie
z urzędu, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U.2004.210.2136 j.t. ze zm.).
Podstawę reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie (imienny wykaz osób) przesłane  w dwóch egzemplarzach do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.


2.    Reklamowanie na wniosek dotyczy osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy, niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa i może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:

     1)   urzędach państwowych lub samorządowych oraz Narodowym Banku Polskim,
     2)   przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,
     3)   jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
     4)   jednostkach organizacyjnych:
          a)  podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
          b)  podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego,
          c)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
          d)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
    5)   publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
    6)  przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

- jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Podstawę reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców w stosunku do osób, o których mowa w pkt 2 przesłany  do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach.

 Podstawa prawna:
    1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 j.t.)
    2. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U.2017.1998 j.t. ze zm.)
    3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2004.210.2136 j.t. ze zm.)
    4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U.2015.1871 ze zm.)
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP