Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

 I PRACOWNICZE PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych służy zapewnieniu w czasie pokoju ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych w czasie wojny.

Przydziały mobilizacyjne umożliwiają wyznaczanie żołnierzy rezerwy na stanowiska wojskowe, natomiast pracownicze przydziały mobilizacyjne umożliwiają przeznaczenie osób do objęcia stanowisk pracowniczych  określonych etatem czasu „W”, do świadczenia pracy na rzecz jednostek wojskowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest czynnością administracyjno - prawną i wobec tego organ realizujący tę czynność opiera się wprost na przepisach prawnych dających podstawę jej realizacji.

Podstawę prawną do nadania przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541). W myśl tego przepisu żołnierzy rezerwy,  których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału  mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Podstawę prawną do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust. 2 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych, a w razie potrzeby również pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców oraz innym osobom niebędącym pracownikami, mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Organem uprawnionym do nadania przydziału  mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest wojskowy komendant uzupełnień (art. 59a ust. 4 cyt. ustawy), właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego żołnierza rezerwy albo osoby, której zamierza się nadać pracowniczy przydział mobilizacyjny.

Organem uprawnionym do unieważnienia przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego jest wojskowy komendant uzupełnień, który taki przydział nadał.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej (art. 59a ust. 5 cyt. ustawy).

Ustawa wskazuje wprost grupy osób, którym nie można nadawać pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (art. 59a ust. 3 cyt. ustawy).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U.2017.725);

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP