Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURA POWOŁYWANIA

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. 

Do wniosku osoba załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia;
 2. kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału

Do wniosku osoba może załączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej członkiem;
 • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej absolwentem;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w  tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do TSW, o których mowa powyżej.


Pobierz wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w formacie pdf. 

Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydatów  do TSW

>>> wzór wypełnionego wniosku <<< 


Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do Terytorialnej Służby Wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do Terytorialnej Służby Wojskowej, które następuje w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do Terytorialnej Służby Wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

Osoby, które nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej lub posiadające kategorię D tej zdolności po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu rekomendacji Komisji rekrutacyjnej, kierowani są do:

 • do wojskowej komisji lekarskiej — w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • do wojskowej pracowni psychologicznej — w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do Terytorialnej Służby Wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych. 


Uwaga:  Już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT.


 Osoby zainteresowane służbą  w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą uzyskać szczegółowe informacje:

 1. Zgłaszając się osobiście do WKU w Toruniu: pokój nr 8
 2. Telefonicznie pod nr telefonu: 261 43 21 47 
 3.  Szef Zespołu Rekruterów 8. K-P BOT: mł. chor. Krzysztof Łydziński, tel. 601 597 713

AKTY PRAWNE: 


 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP