Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POWOŁANIE I PEŁNIENIE

Utworzenie i funkcjonowanie  Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).


NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Kryteria i warunki, jakie powinien spełniać ochotnik – kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych:
Kandydat  do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. 


Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia  następujące warunki:
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył  sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:
 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa;

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z możliwością jego ponownego nadania. 

Szkolenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz w roku przez cały okres pozastawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 • na wniosek lub za ich zgodą moga odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jedniodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
Ponadto
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, którą pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.
Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Może jednak być wydłużony  za zgodą żołnierza rezerwy nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby. 


Procedury zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami lub ich kopiami za pomocą środków komunikacji elektronicznej i po opatrzeniu bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP, wojskowy komendant uzupełnień może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów, o ile złożone kopie elektroniczne nie pozwalają na weryfikację ich autentyczności, integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 
 Do wniosku załącza się:
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół,  kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:
 • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
 • umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;
 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
 • w razie potrzeby kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wydaje do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do właściwych organów o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza rezerwy do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.
Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej:
 • organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną;
 • może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych;
 • określa stanowisko służbowe dla żołnierza rezerwy;
 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez żołnierza rezerwy wykonywania obowiązków w ramach NSR;
 • podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;
 • przesyła jeden egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.
Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.  

Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1541 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków  w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 575).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1497).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 36).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 r., nr 145, poz. 971).


Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych w WKU w Toruniu w pokoju nr 7 lub pod nr telefonów:

261 432 146 oraz 261 432 540.


 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP