Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POWOŁANIE I PEŁNIENIE
 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu  ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ WYNOSI:
   1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
   2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
   3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej w formacie pdf.  
Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus oraz może wskazać turnus szkolenia, w którym chciałby odbyć szkolenie ( terminy szkolenia przedstawiono poniżej)


Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. odpis albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2.  odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.


 Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku baraku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego rejestru Karnego.
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do: 

 1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej w przypadku kandydatów do tej służby;
 3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej. 

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, posiadające orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej kieruje do: 

 1. wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej w przypadku kandydatów do tej służby;
 2. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej. 

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią: 

 1. wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej, a w przypadku osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - kierunek i forma studiów;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.  

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;
 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień lub październik.

Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach  powołanie do służby przygotowawczej może następować w lipcu.


W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

od dnia    07 stycznia  do dnia 31 maja

W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

I TURNUS     od dnia    01 lutego  do dnia 31 maja

II TURNUS   od dnia    01 lipca  do dnia 25 października

W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

I TURNUS     od dnia    07 stycznia  do dnia 26 kwietnia

II TURNUS   od dnia    06 maja  do dnia 23 sierpnia

III TURNUS od dnia    02 września  do dnia 20 grudnia


 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia.
Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.
Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę  lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1 ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r poz. 1430)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,poz. 449)


Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w  pokoju nr  6 lub pod nr tel.   261 43 21 45.  


 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl