Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POWOŁANIE I PEŁNIENIE

 


Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje  ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 860), ze zm.  oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3 września 2015 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1131). 

Żołnierzem zawodowym  może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
 1. do służby stałej - na czas nieokreślony;
 2. do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.
 • do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17 a  "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych",
 • powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat,
 • pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 2 lat.
 • najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić rownież dowódca jednostki wojskowej, w ktorej żołnierz służby kontraktowej pelni kontraktową służbę wojskową.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 1. do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 2. do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.


KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

 Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzedny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub  bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej oraz posiada co najmniej  dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzedny; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub  bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzedny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

 Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub  bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby. 

 KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią; stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej; pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.
Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata) po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.
 
Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
 
Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.
 
Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:
 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić  służbę wojskową oraz  stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Szeregowi zawodowi, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej mają pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich.  

Szeregowi zawodowi posiadający świadectwo maturalne, w trakcie swojej zawodowej służby wojskowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do akademii wojskowej.

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej
 1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej  zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych  stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.
 6. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.
 7. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 8. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 • w korpusie oficerów  zawodowych      Wniosek do pobrania   ----> Wzór: "Wzór do pobrania" 
 • w korpusie podoficerów zawodowych   Wniosek do pobrania   ----> Wzór: "Wzór do pobrania"
 • w korpusie szeregowych zawodowych   Wniosek do pobrania   ----> Wzór: "Wzór do pobrania"

  Do wniosku dołączają:
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
  • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  • oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie do zawodowej służby wojskowej postępowania karnego,
  • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy,
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

  9. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwskazań do pełnienia tej służby.

  10. Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej  służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

  11. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych  wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego, na którym chciałby pełnić zawodową służbę wojskową, może również złożyć żołnierz odbywający czynna służbę wojskową. Wniosek składa się do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.


  Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru do zawodowej służby wojskowej, wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz osób, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych  można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w pokoju nr 8 lub pod nr telefonu  261 43 21 49 oraz 261 43 21 47.

   

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP