Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ośrodki szkolenia

 

 

Do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu poszukiwane są osoby, które są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikację i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. 


 Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie  z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.


 O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia Lądowego mogą ubiegać się osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. 

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U.2020, poz. 860) oraz posiadać wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku technicznym. 


 Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia Ladowego w Lublińcu: www.jwk.wp.mil.pl


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

1.    Rejestracja na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia Lądowego www.jwk.wp.mil.pl

2.    Złożenie wniosku (w terminie do 31 marca 2021 r.) wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego  osoby składającej wniosek;

 •  Wniosek
 •  Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej
 •  Życiorys
 •  Odpis skróconego aktu urodzenia
 •  Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji( może być dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji)
 •  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności kandydata

3.    Egzamin w JWK w Lublińcu (o terminie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani na 14 dni przed egzaminem)

 •  Sprawność fizyczna (siła, szybkość, wytrzymałość)
 •  Analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym
 •  Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest stwierdzenie predyspozycji, wiedzy oraz motywacji kandydata.

4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej/ wojskowej pracowni psychologicznej  w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.  (skierowanie na badania nastąpi po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną Ośrodka Szklenia Lądowego)
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu.


 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

1.    O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
2.    Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j Dz. U.2020, poz. 860)
1.    niekarane sądownie
2.    posiadają obywatelstwo polskie
3.    posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej
4.    wiek co najmniej 18 lat
3.    ukończona co najmniej szkoła zawodowa lub średnia techniczna -  świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, 
średniej technicznej, dyplom ukończenia studiów wyższych  - dołącza się jako załączniki.

4.    Dodatkowo punktowane są umiejętności  takie jak: znajomość języków obcych, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje takie jak: ( technik: informatyk, elektronik,  ratownik medyczny).


 

INNE WAŻE INFORMACJE

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegu w czasie egzaminu.
2.    Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat.
3.    Kandydat  ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów www.jwk.wp.mil.pl oraz pobrać kwestionariusz i wniosek z w/w strony.

4.  Kandydat  ma obowiązek odesłać skany wypełnionych:  kwestionariusza JWK i  wniosku na adres jata@mon.gov.pl
5.    Egzaminy przeprowadzane będą w OSL w Lublińcu kwiecień/czerwiec 2021.
6.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia Lądowego
będzie trwał 6 miesięcy.
7.    Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwentów zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego rezerwy w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

8. Termin rozpoczęcia szkolenia  -  07 wrzesień  2021 r. Podczas szkolenia elew otrzyma  700 zł. uposażenia netto.


Informacje dotyczące naboru i rekrutacji do Ośrodka Szkolenia Lądowego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu można uzyskać w Wojskowej Komendzie w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu    261 43 21 50.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP