Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się  w dniach od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Toruniu podczas kwalifikacji wojskowej funkcjonować będą 3 Powiatowe Komisje Lekarskie, do których powinny zgłosić się osoby (mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące) w miejscach wyszczególnionych poniżej:

1. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Toruniu
osoby zamieszkałe na terenie miasta Torunia
powinny stawić się w
 Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Łokietka 3
w dniach od 09 sierpnia do 12 października
 2021 r., w godz. 7.30 - 15.30.


 

2. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Toruniu
osoby zamieszkałe na terenie miasta Chełmża oraz gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka
powinny stawić się w
 Klubie Kameleon w Toruniu przy ul. Tuwima 9
w dniach od 20 września do 08 listopada 2021 r., w godz. 07.00 - 15.00.


 

3. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kuajwskim
osoby zamieszkałe na terenia miasta Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo.
powinny się stawić w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Parkowej 3

w dniach od 30 sierpnia do 14 września 2021 r. 
w godz. 07.30 - 15.30.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1997—2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. Przedstawicielowi wójta lub burmistrza (prezydenta miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień (jego przedstawicielowi):

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy),
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP