Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu - KURSY I PRZESZKOLENIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY I PRZESZKOLENIA

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW NA SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY w 2018 roku

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu i zakres szkolenia Liczba żołn. rez. do przeszkolenia Termin szkolenia
Rodzaj kursu  Stanowisko funkcja nr SW
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu Oficerski dowódca plutonu 20B01 1 08.01-30.03
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Oficerski dowódca plutonu 28B01 1 19.02-11.05
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu Oficerski dowódca plutonu 20B01 1 03.09-23.11
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu Oficerski dowódca plutonu 20D08 2 03.09-23.11

 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu ul. Wały Gen. Sikorskiego 21, pokój nr 112

Przyjmowane są również wnioski chętnych na kursy oficerskie przeszkalania kadry rezerwy w 2018 roku w korpusie Żandarmerii Wojskowej, Medycznym oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej planowane w terminie od 20.08 do 16.11.2018 r. (89 dni) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wnioski o powołanie na wyżej wymienione kursy przyjmowane będą w terminie do 30 marca 2018 r. od:

 a)   żołnierzy rezerwy, którzy posiadają  odpowiednie do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,

 b)   osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w celu poprawy stanu i uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. 
Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z: szkolenia teoretycznego,  szkolenia praktycznego, sprawdzianu ze sprawności fizycznej i  egzaminu końcowego. 

Na kursy kadry rezerwy będą kierowani żołnierzy rezerwy oraz
w określonych sytuacjach osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat oraz ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

KURSY OFICERSKIE

Na kursy oficerskie kierowani będą żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowi rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy uwzględniana będzie specjalność wojskowa, w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.


UWAGA: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu od dnia złożenia wniosku.


Informacje dotyczące kursów przeszkalania rezerw można uzyskać pod nr tel.: 261 432 141


 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl