Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KSIĄŻECZKI WOJSKOWE I ZAŚWIADCZENIA
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
 1. Książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym.
 2. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.
 3. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu  wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.
 4. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.
 5. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia   przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
 6. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu  wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 7. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu  komendantowi uzupełnień.
POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
 1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
 4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 UWAGA 
 • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Toruniu na kwotę - 28 zł.
 •  w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Toruniu na kwotę - 28 zł.
 opłatę za  wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:

URZĄD MIASTA W TORUNIU
ul. Wały Generała Sikorskiego 8
NR 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
kwota wpłaty 28 zł 
Pobierz wniosek o wydanie dupliaktu książeczki wojskowej
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2019.1541)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U.  Nr 212, poz. 2154 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2018 poz. 2264).
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2019 poz. 1000).
ZAŚWIADCZENIA

Na żądanie zainteresowanego Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje zaświadczenia:

 • o okresie służby wojskowej;

 • o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

 • o wykonywaniu przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej;

 • potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowych lub stabilizacyjnych (weterani).

W celu otrzymania zaświadczenia, o którym mowa powyżej, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 202) lub przesłać pocztą na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Formularz wniosku można pobrać w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy (imię, nawisko, imię ojca, PESEL i adres zamieszkania), jakich danych wniosek dotyczy (np. o okresie służby wojskowej) i w jakim celu jest on konieczny. Wniosek należy podpisać.

Wniosek osoba zainteresowana może otrzymać osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień lub zostanie on przesłany pocztą na jej adres wskazany we wniosku.

Wydanie zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenia stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicami kraju podlegają opłacie skarbowej w wysokości 46 zł

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP