Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORZYŚCI I UPRAWNIENIA

Inwestycja w rozwój osobisty:

 • rozwijanie hartu ducha i umiejętności przezwyciężania słabości;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach;
 • zdobycie nowych doświadczeń;
 • zaangażowanie w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu 

Inwestycja w rozwój zawodowy:

 • możliwość skorzystania z kursów oficerskich i podoficerskich oraz szkoleń specjalistycznych;
 • kontynuacja zawodowej służby wojskowej (po trzech latach w WOT);
 • szkolenia z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • zaliczenie okresu pełnienia TSW do wysługi (stażu pracy).

Korzyści finansowe:

uposażenie zasadnicze

Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje za każdy dzień trwania tej służby uposażenie zasadnicze i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Uposażenie zasadnicze nalicza się wg stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego. Uposażenie wypłaca się z dołu. Stawka dzienna uposażenia zasadniczego wynosi procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Pobieranie uposażenia zasadniczego powoduje zawieszenie na ten okres prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 dodatek za gotowość bojową 

Przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia służby, wypłacany w najbliższym miesiącu pełnienia TSW łącznie z uposażeniem zasadniczym.

 Wysokość dodatku za gotowość bojową wynosi 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym żołnierz odbył TSW pełnioną rotacyjnie, w wymiarze co najmniej 2 dni w danym miesiącu kalendarzowym.

odprawa

Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

rekompensata finansowa

 Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

zwrot kosztów dojazdu

 Żołnierzom OT zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby, przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia tej służby rotacyjnie i z powrotem.


 Uprawnienia

urlop bezpłatny

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

dofinansowanie kosztów kształcenia

Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, może przyznać temu żołnierzowi, na jego pisemny wniosek, dofinansowanie kosztów kształcenia.

kursy, szkolenia

Żołnierz OT, który zobowiązał się do pełnienia TSW nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata, mogą zostać skierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w drodze decyzji, na wniosek dowódcy JW, w której żołnierz pełni służbę, albo na swój wniosek, za zgodą dowódcy JW, do odbycia kursu lub szkolenia specjalistycznego prowadzonego poza SZ, w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w SZ, o ile ma ono związek z zajmowanym stanowiskiem służbowym wynika z potrzeby zmiany stanowiska.


  AKTY PRAWNE: 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.) – art. 118-136,
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2146),
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 2225 z późn. zm.).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP