Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna RODO


 


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w zakładce pn. "Klauzula informacyjna RODO", znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Toruniu (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.


 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21, 87-100 Toruń, tel.: 231 432 360, e-mail: wkutorun@ron.mil.pl.

2) W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 261 432 133 lub pod adresem e-mail: a.strzesak@ron.mil.pl.

3) WKU w Toruniu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych wynikających z tej ustawy;  
 • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, służby kandydackiej oraz zawodowej służby wojskowej; 
 • obsługi procesów rekrutacji; 
 • umożliwienia interesantom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi; 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach archiwizacji. 

6) W związku z przetwarzaniem przez WKU w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu; 
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

 7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez WKU w Toruniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

 

  (-) Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu


 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP