Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
 
Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu  ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej w formacie pdf.   
Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus, w którym chciałby odbyć szkolenie.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. odpis albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2.  odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.


Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku baraku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego rejestru Karnego.
 3. wstępną rozmowę kwalifikacyjną;
 4. skierowanie ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji (badanie lekarskie mające na celu wydanie orzeczenia o  zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, badanie psychologiczne - w celu stwierdzenia braku  przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej, rozmowa kwalifikacyjna, wydanie karty powołania na szkolenie).

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 1. wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej, a w przypadku osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - kierunek i forma studiów;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;
 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w każdym miesiącu.

 


Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 28 dni.


 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2019 r poz. 1541  ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2021 r., poz. 99).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,poz. 449)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 października 2020 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1857)


 Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w  pokoju nr  7 lub pod nr tel.      261 43 21 45. 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

  
 • BIP