Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

BIP

W resorcie obrony narodowej udostępnianie informacji publicznej jest unormowane Decyzją Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON z 2014 r. poz. 172).


Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu, zgodnie z pkt. 36 decyzji, realizuje wnioski o udzielenie informacji publicznej wyłacznie w zakresie dotyczącym działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu.


Wnioski realizuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Toruniu poprzez Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami – zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy:

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.


Dane do korespondencji:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W TORUNIU 

Wały Gen. Sikorskiego 21

87-100 Toruń

tel.   261 43 23 60

fax   261 43 23 65

email. wkutorun@ron.mil.pl

Opłaty:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej za wyjątkiem sytuacji, gdy przygotowanie informacji w formie wskazanej we wniosku o jej udostępnienie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (o fakcie tym powiadamiany jest wnioskodawca)


 

 

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl

    
  • BIP