Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 sierpnia 2018
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku
Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dn. 09.08.2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku


W dniu 09 sierpnia  2018 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 101/MON w sprawie  naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

 W 2019 roku nabór na szkolenie wojskowe w Studium Oficerskim kandydatów na oficerów prowadzić będą następujące uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. prowadzony będzie:
 • dla absolwentów wyższych uczelni  niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
 • dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym  (grupie osobowej) lub posiadających  doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);   
 •  dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym  (grupie osobowej), którzy pełnią zawodową slużbę wojskową przez co najmniej  trzy lata;
 • dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.
  Osoby, o których mowa w wyżej wymienionych punktach, ubiegajace się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia w uczelni wojskowej powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegajacych się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego - dokumentem potwierdzajacym kwalifikacje ratownika medycznego.

Termin i miejsce składania wniosków dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Studium Oficerskiego:
Absolwenci wyższych uczelni  niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych składaja wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie:
 • do 21 stycznia 2019 r.  - na 3 - miesięczne szkolenie;
 • do 15 maja 2019 r.na 12 - miesięczne szkolenie;

Podoficerowie zawodowi  ubiegający się o przyjęcie na 6-miesięczne szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie do 28 września  2018 roku;
Podoficerowie zawodowi  ubiegający się o przyjęcie na 3-miesięczne szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie do 21 stycznia 2019 roku;

Szeregowi zawodowi  ubiegający się o przyjęcie na 12-miesięczne szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie
do 15 maja 2019 roku;


Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczane będą  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej uczelni wojskowych:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wały Gen. Sikorskiego 21
87-100 Toruń
tel. 261432330
fax. 261432365
wkutorun@ron.mil.pl